VOLG ONS

Privacybeleid

In het kader van dit Privacybeleid, moet onder “persoonsgegevens” worden verstaan alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (namelijk alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en in alle toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting of aanvulling daarvan (gezamenlijk aangeduid als de “Privacywetgeving”).

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe de vennootschap Codic International NV, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0448.424.367 (de “Vennootschap”) bepaalde persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt wanneer u deze website bezoekt (de “Dienst”).

1/Verwerkingsverantwoordelijke

De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2/Verwerkte categorieën van persoonsgegevens

In principe verzamelt en verwerkt de Dienst geen persoonsgegevens. Mocht dit echter wel gebeuren, dan staat u toe dat de Vennootschap, in het kader van de Dienst, de volgende u betreffende persoonsgegevens verwerkt, die u bij uw inschrijving voor de Dienst verstrekt: taal, identificatiecodes van uw apparaten, toegangscodes, wachtwoorden, IP-adressen, e-mailadressen, in het kader van het gebruik van de Dienst verstuurde berichten, interacties met de klantendienst en/of helpdesk, door u verstuurde verzoeken en overeenkomstige computerlogs (met datum en tijdstip); in sommige landen verzamelen wij een nationaal identificatienummer om reden van fiscale conformiteit.

3/Doeleinden de verwerking van de Persoonsgegevens

Deze Persoonsgegevens worden enkel verwerkt om uw vragen te beantwoorden.

4/Rechtsgronden

De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens slechts op basis van de belangstelling die u toont voor onze vastgoed-, culturele of andere projecten.

5/Newsletter en informaties over de projecten van de Vennootschap

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal de Vennootschap uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over haar projecten tot u uw toestemming intrekt. De Vennootschap kan u berichten sturen per e-mail als (i) u uw e-mailadres hebt opgegeven en (ii) u er bij de opgave van uw e mailadres uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat het wordt gebruikt voor informatiedoeleinden (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor nieuwsbrieven van de Vennootschap). De berichten kunnen u per e-mail of per gewone post worden toegestuurd, tenzij u daar later bezwaar tegen maakt.

Bovendien kunnen die berichten u per e-mail worden toegestuurd als u klant bent van de Vennootschap, voor zover (i) u ons uw e-mailadres hebt verstrekt in het kader van de aankoop van een product of dienst, (ii) de berichten betrekking hebben op producten of diensten die gelijkaardig zijn aan die welke u hebt gekocht en (iii) u, bij de verzameling van uw gegevens of later, geen bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijke berichten.

Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens nog langer worden verwerkt voor directe communicatiedoeleinden, kunt u uw toestemming hiervoor te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden intrekken door een e-mail in die zin te richten naar rgpd@codic.eu

6/Beveiliging

De Vennootschap heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, beschadiging, gebruik, toegang, bekendmaking of andere onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking.

7/Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden

De door de Vennootschap verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan aanbieders van externe diensten en verwerkers (voor hosting van gegevens en factuurbeheer) ten aanzien van wie de Vennootschap passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywetgeving en uitsluitend voor de verwerkingsdoeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven.

In het algemeen zal de Vennootschap uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden, behalve de overdrachten (i) die toegelaten zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of (ii) die in deze rubriek of elders in dit Privacybeleid worden vermeld. Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap aan een derde.

8/Bewaartermijn van de Persoonsgegevens

De Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens, zoals eventueel verzameld en verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid, niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de hierboven beschreven doeleinden.

Als u uitschrijft voor de Dienst, zal de Vennootschap uw account deactiveren en de eventueel verzamelde persoonsgegevens verwijderen binnen zes (6) maanden na de uitschrijving, tenzij de Vennootschap een specifiek gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in zoverre de gegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met name op boekhoudkundig, fiscaal of contractueel vlak).

9/Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, zoals ze door de Vennootschap worden verzameld en verwerkt, in te kijken en (eventueel) rechtzetting of wissing van die gegevens te vragen ingeval ze niet noodzakelijk zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u (i) gewoon contact opnemen met de klantendienst van de Vennootschap via het contactformulier dat u vindt op onze website of (ii) een schriftelijk en ondertekend verzoek richten aan de Vennootschap op het e-mailadres rgpd@codic.eu of op het volgende postadres: Codic International nv, ter attentie van Hervé Bodin, Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, alsook ieder document dat aantoont dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Ook hebt u het recht om te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van reden, bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door (i) contact op te nemen met de klantendienst van de Vennootschap via het contactformulier dat u vindt op onze website, (ii) u uit te schrijven voor alle e-mailcommunicatie via de hiertoe voorziene link onderaan elk e-mailbericht dat u van de Vennootschap ontvangt, of (iii) een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen naar de Vennootschap op het e-mailadres rgpd@codic.eu of op het volgende postadres: Codic International nv, ter attentie van Hervé Bodin, Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, alsook ieder document dat aantoont dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen hebt u, wanneer van toepassing, ook het recht om uw toestemming voor iedere verwerking op ieder ogenblik in te trekken. Het feit dat u uw toestemming intrekt doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming vóór die intrekking. In sommige gevallen hebt u eveneens recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door de hierboven beschreven procedure te volgen.

IIndien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft of werkt of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

10/Andere websites

De Dienst kan aangeboden worden op en/of gebruik maken van functies (zoals spraakbesturing) die worden beheerd door platforms van derden of die links bevatten naar websites beheerd door derden die een ander beleid voeren inzake verwerking van persoonsgegevens dan wij. Deze websites en platforms (webapplicaties) zijn onderworpen aan andere privacy- of data policy’s, privacyverklaringen, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden, die wij u aanraden aandachtig te lezen.

11/Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
Er bestaan verschillende soorten cookies, namelijk:

– Noodzakelijke cookies om een website behoorlijk te kunnen raadplegen. Deze worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.
– Functionele cookies die de functionele prestaties van onze website verbeteren en het gebruik ervan vergemakkelijken. Deze worden bewaard, zelfs nadat u uw browser hebt afgesloten, zodat u herkend wordt bij uw volgende bezoek aan onze website.
– Analytische of zogenaamde « tracking » cookies: deze cookies, gecombineerd met het gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice, stellen Google in staat om uw gebruiksgewoonten te analyseren wanneer u onze website bezoekt, en in het bijzonder het aantal bezoeken aan onze website, de verbindingsduur, de benaderende geografische locatie en de bounce rate bij te houden. De analyserapporten hiervan stellen ons in staat om de inhoud en de presentatie van onze website te verbeteren.

Wanneer u cookies accepteert en verder surft op onze website, betekent dit dat u instemt met de gegevensverzameling en -verwerking die daaruit voortvloeit.
U kunt het gebruik van cookies altijd weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Tevens kunt u weigeren dat de cookies gegevens doorsturen naar Google door de hiervoor bestemde plug-in in uw browser te activeren. U vindt meer informatie over de cookies en hoe u deze kunt verwijderen, afhankelijk van het gebruikt type browser, door te klikken op de volgende link: Cookiebeleid

12/Wijzigingen

De Vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht onderhavige Politiek van bescherming van het privéleven te wijzigen en u verbindt zich ertoe regelmatig deze politiek te raadplegen. In geval van wijziging van de Politiek van bescherming van het privéleven zal er een bericht verschijnen op de welkom pagina van de Dienst. Door uw browsing verder de zetten op de internetsite van de Vennootschap na een dergelijke notificatie wordt u verondersteld kennis te hebben genomen van de wijzigingen.

13/Contact

Codic International NV
Ter attentie van Hervé Bodin,
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel,
België

Elektronisch adres: rgpd@codic.eu

Laatste update: September 2020